Historie, tradice výroby

Vojtěch Scheinost

Rané začátky: Vojtěch Scheinost - zakladatel českého sirkařství

Zakladatel „horní továrny“, jak se dnešnímu závodu PAP dříve přezdívalo, se jmenoval Vojtěch Scheinost. Narodil se 24. dubna 1814 v Sušici na Příkopech. Navštěvoval zde školy, vyučil se truhlářem a po vyučení se vydal do světa, konkrétně do Vídně, kde pracoval v jedné truhlářské dílně, která kromě nábytku vyráběla i bedny pro malou místní sirkárnu. Na podzim roku 1839 se vrátil zpátky do Sušice a v říjnu téhož roku Vojtěch Scheinost zažádal o povolení výroby fosforových zápalek. V prosinci roku 1840 se dohodl s Bernardem Fürthem a v roce 1844 zahájili stavbu první budovy, k níž postupně přibývaly další, takže sirkárna vytvořila rohový blok u Hrádecké a Nádražní ulice. Tak vznikla „dolní továrna“, dnes známá jako SOLO Sušice. Vojtěch Scheinost ale toužil po samostatnosti, a tak se roku 1865 s Fürthem rozešel, koupil hostinec pod Svatoborem a postupem času se mu podařilo přeměnit bývalou hospodu na sirkárnu. Už v roce 1868 se zde vyráběly zápalky a po roce 1870 se podnik neustále rozšiřoval o nové budovy. Firma Vojtěch Scheinost zůstala samostatnou firmou až do roku 1903, kdy se sloučila s „dolní továrnou“ Bernard Fürth a společně tak utvořily první akciovou společnost SOLO.

Začátek výroby papírových obalů v Sušici, vznik závodu PAP a jeho vývoj do roku 89

Vývoj podniku SOLO neustále spěl ke stoupajícímu rozmachu. Po první světové válce však byly sirkárny postupně zavírány a 10. března roku 1932 stejný osud potkal i ty sušické. Tehdejší firma SOLO se na nátlak zástupců města Sušice zavázala, že v uzavřené továrně vybuduje náhradní průmysl. Tento závazek splnila tím, že navázala jednání s vídeňskou firmou Löwit & Co, odkud se jí v polovině roku 1933 podařilo získat potřebné stroje pro výrobu konických papírových obalů, jakožto novou výrobu v Sušici. 5. srpna 1933 došlo v Sušici k zahájení pokusné výroby s deseti zaměstnanci, kteří vyráběli kelímky na marmeládu, misky pro aspiky a kulaté krabice. Závod dostal nové označení „PAP“, odvozené od papíru a papírenské výroby. Zprvu zaměstnanci PAPu s námahou překonávali počáteční obtíže, neboť dobře neznali technologické požadavky výroby a také nebylo snadné prorážet s novinkou na trhu. K papírovým obalům nebyla v prodejnách důvěra, neboť se do té doby potraviny balily výlučně do obalů skleněných, plechových, případně do dřevěných bedýnek. Po krátkém čase se ale ukázalo, že papírové nádobky jsou stále příznivěji přijímány a že jsou vlastně dávno hledaným obalem pro dávkování potravin i pro jednorázovou potřebu. Až do roku 1939 byl PAP součástí podniku SOLO. Po okupaci Československé republiky Hitlerem a během druhé světové války patřil Spolku pro chemickou a hutní výrobu. V roce 1945 byl PAP znárodněn a začleněn do Jihočeských papíren. Počátek skutečné technické revoluce v PAPu se datuje od roku 1957, kdy byl postaven první poloautomat na dohotovování kelímků ve vlastních dílnách, zkonstruovaný techniky závodu. V roce 1967 konstruktéři z PAPu vyrobili první vlastní automat. V roce 1969 byla uvedena do provozu nová linka Bellaplast na výrobu spotřebitelských obalů z plastických hmot. 1977 byl uveden do provozu tříbarevný tiskařský stroj Kolora 1 s denním výkonem až 99 000 kelímků. Další podobné stroje byly zhotoveny v letech 1979 - 80. 1983 byla instalována linka LTK na výrobu polystyrénových kelímků, vybavená nejen vlastním tvarováním a výsekem, ale i navazujícím potiskovacím strojem. 1983 se rozběhl nový parafínovací stroj SAPER na konečnou úpravu kelímků z kelímkového kartonu. Závěrem kapitoly lze říci, že největším úspěchem poválečných let závodu PAP bylo nahrazení namáhavé manufakturní lidské práce stroji.

Vývoj po revoluci 89 až do současnosti - období modernizace a rozmachu

V roce 1990 došlo k osamostatnění závodu a vzniku samostatného státního podniku PAP Sušice. V následujícím roce byla zahájena výroba pohárků a kelímků z kartonu laminovaného polyetylénem, zároveň se podstatně rozšířil sortiment výrobků z polystyrénu a nabídka byla doplněna o výrobky z polypropylénu. Novodobá historie podniku se začíná psát vznikem akciové společnosti PAP Sušice, která byla založena Fondem národního majetku České republiky k 1. dubnu 1992. V témže roce je zde v PAPu zavedena výpočetní technika a zakoupen moderní šestibarevný stroj Polytype, který tiskne přímo na hotové kelímky technologií nepřímého knihtisku rychlostí 500 kelímků za minutu. S rozšiřujícím se sortimentem výrobků z PAPu přibylo i nových zákazníků nejen v tuzemském, ale i na zahraničním trhu. 9. května 1995 byla založena dceřinná společnost v jižní části Polska pod obchodním názvem PAP-POL. 1997 byl ve společnosti PAP Sušice a.s. certifikován systém řízení jakosti dle normy ISO 9001. Certifikační společnost Lloyďs Register Assurance ověřuje realizaci předepsaných postupů každých šest měsíců. Za nejvýznamnější událost od založení společnosti PAP Sušice a.s. lze bezesporu považovat vstup silného strategického partnera - 9. 12. 1999 získala italská společnost GIO´STYLE MONOUSO S. p. A. celkem 86.3%-tní podíl akcií a tím i majoritní podíl v řízení společnosti. Tím se odstartovala nová éra závodu. Se vstupem italského partnera se výrazně rozšířil sortiment výrobků na jednorázové použití. Rozvíjí se i výroba a prodej nápojových pohárků. V roce 2000 PAP zakoupil tvarovací stroj ILLIG včetně potřebných nástrojů. Velmi významným je rok 2003, kdy došlo k nejvýraznější a nejnákladnější modernizaci závodu v polistopadové historii PAPu za zhruba 210 mil. Kč. Rok 2005 je pro PAP charakteristický především znovuobnovením finanční stability, která byla od roku 2004 narušována negativně se vyvíjejícím obchodem se sesterskou společností GIO´STYLE Urgano S. p. A. Závěrem můžeme s jistým pocitem hrdosti konstatovat, že rozhodnutí o vývoji společnosti se ukázalo jako správné a vložené investiční prostředky jsou zhodnocovány tak, že společnost zaznamenává dlouhodobý ekonomický růst. Tento fakt lze dokladovat získáním nových trhů ve střední a východní Evropě a od roku 2003 meziročním nárůstem tržeb o 10 procent a předpokladem udržení pozitivního růstu i pro další období. V následujících letech se předpokládá výstavba nové výrobní haly v prostoru horní části závodu, doplnění výrobní technologie k produkci výrobků jednorázového použití, rekonstrukci haly stávající a doplnění technologie pro výrobu papírového nápojového programu.

V roce 2006 byla zahájena nová významná produkce výrobků jednorázového použití z plastů. Toto strategické rozhodnutí bylo podpořeno nakoupením tří tvarovacích TFT strojů na výrobu plochých tácků, talířů a misek a instalováním nového samostatného extruderu typu AMUT 120 k tvarování fólie. Společnost je díky tomu schopna nabízet širší sortiment, získávat další zákazníky a posilovat pozici vůči konkurenci.

V letech 2008- 2009 proběhla modernizace a rekonstrukce ve společnosti v rámci programu zařazeného do dotačních programů EU. Byla dokončena výstavba nové výrobní haly. Na nově vybudovanou plochu 1500 m čtver. byly přesunuty stávající linky AMUT a KIEFEL a byly instalovány další stroje na výrobu pohárků.

Do 6/2009 byly instalovány a zprovozněny 2 nové výrobní linky na produkci pohárků z polystyrénu a polypropylénu a byla tak zprovozněna nová výrobní kapacita 1,4mld kusů,což představovalo v roce 2009 absolutní zvýšení produkce.

Ve skladu expedice byly uvolněny prostory, které byly dočasně využívány pro výrobu. Tím byla získána skladovací plocha 1500m2

Pro zajištění navýšení energetických potřeb produkce bylo dokončeno a uvedeno do provozu nové energetické centrum.

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám